FAQ Truck Kran Lift Fallskydd Ansvar
Hem > Instruktör > FAQ > Lift

Vanliga frågor om Lift

Hur skall jag fylla i körtillstånd för lift/mobila arbetsplattformar?

Svar: Vissa uppgifter är ju inga problem med, som t ex namn, personnummer, avdelning, lifttyp osv. Problemen gäller uppgifterna ”Inom område” och ”För arbete med”.

Det är nästan omöjligt att veta om man kan svara rätt på frågan gällande dessa två – knappt att man kan få ett entydigt svar ens från AV heller.

När det gäller liftanvändare är arbetsområdet väldigt ofta på olika platser, därför är det mycket svårt att precisera sig på denna punkt. Ett vanligt sätt att skriva är ”På för arbetstagaren förekommande arbetsplatser” vilket man tycker skall täcka det mesta. Uttrycket är förmodligen inte prövat rättsligt ännu! Men var så noga som möjligt genom att skriva ut t ex vilka adresser (olika områden) körtillståndet ska gälla för – ju mer precist man skriver desto bättre – sedan om det räcker kan vi inte veta – bästa är väl om man dessutom ställer frågan till AV för att förebygga – känner man sig bekväm med det – så kanske man, vid tillfälle, kan få dit en inspektör från AV som kan göra en bedömning.

”För arbete med” kan i vissa avseenden vara enklare att precisera. Där inte så är möjlig har ett annat uttryck blivit vanligt, men det är ändå ganska vagt, nämligen ”För arbetstagaren nödvändiga arbetsuppgifter” eller liknande. Avsikten med körtillstånd ska väl knappast heller medföra att all dynamik försvinner på företaget – men som sagt, kan man precisera arbetsuppgift är det bara positivt, typ ”dragning av elkablar och för detta nödvändiga arbetsuppgifter”,” för utförande av beställt målningsarbete”,” inventering”, ”maskinreparationer” m m så är det inte fel.

Vad gäller giltighetstid rekommenderar vi ett år i taget. Risken är annars vid t ex byte av arbetsuppgift där liftkörning inte ingår hänger tillståndet ändå med, vilket det ju inte skall. Ingår inte liftkörning i arbetsuppgiften behövs heller inget tillstånd. Giltighetstiden får dock aldrig enligt SS-ISO 18878:2013 överskrida fem år! Man får se upp lite också med ett eventuellt byte av ansvarig för utskrift av tillstånden. I sådana fall kan den nye ansvarige personen skriva under nya tillstånd som denne kan gå i god för,det är dock inget myndighetskrav.

 

Måste man som arbetstagare/anställd ha utbildning för att köra lift/mobila arbetsplattformar?

Svar: I Arbetsmiljöverkets författningssamling AFS 2006:6 29§ framgår att En arbetsgivare som låter en arbetstagare eller inhyrd arbetskraft använda lyftanordningar eller lyftredskap skall ha dokumentation över dennes praktiska och teoretiska kunskaper med avseende på säker användning av utrustningen.

I kommentarerna till 29§ hänvisar man till Svensk Standard (SS ISO 18878:2013) där man ger råd om innehåll för utbildning av förare av mobila arbetsplattformar.

 

Om man åker med i liften, måste man då ha utbildning?

Svar: Enligt AML 3kap 3 § man skall ha den utbildning som behövs för arbetet. Det är alltså inte helt nödvändigt att man går en grundutbildning för lift för att få arbeta från korgen. Däremot skall man känna till hur nödstopp och nödsänkning/nödkörning fungerar samt övriga tänkbara risker vid arbete på höga höjder.

 

Hur lång är giltighetstiden på liftkorten/utbildningsintygen?

Svar: I våra föreskrifter står det inget om just giltighetstiden för utbildningen. Det är Liftutbildningsrådet (LUR) som är ett oberoende organ som ansvarar för innehåll och utveckling av Liftläroplanen (LLP). LUR auktoriserar liftutbildningsföretag som förbinder sig att följa LLP. Syftet med LUR:s arbete är att skapa en branschgemensam praxis för liftutbildning där användare får vägledning till hur man kan uppfylla föreskrifterna. LUR har sett en giltighetstid på 5 år som befogad med tanke på den snabba tekniska utvecklingen av mobila arbetsplattformar. Den återkommande examinationen efter 5 år är en repetitionsutbildning som anpassas efter elevens kunskaper. Återexaminationen ska minst omfatta ett teoretiskt- och ett praktiskt prov enligt LLP.

 

Gäller MA-systems liftintyg utomlands?

Svar: Vi känner i dag inte till några problem, att MA-systems intyg på lift inte gäller utomlands.

Vi kan ändå inte garantera att man inte får problem. Det är upp till varje nation att själv bestämma vad som gäller.

 

Måste man ha ett sk. körtillstånd för att köra lift och vem utfärdar körtillstånd?

Svar: I Arbetsmiljöverkets författningssamling, AFS 2006:6 29 § står det Att arbetstagare och inhyrd personal skall ha arbetsgivarens respektive inhyrarens skriftliga tillstånd att använda en maskindriven lyftanordning

Det betyder att ett utbildningsintyg ger inte automatiskt rätt att man får köra lift, utan det skall kompletteras med ett körtillstånd.

I Arbetsmiljöverkets författningssamling, AFS 2006:6 29 § står det Att arbetstagare och inhyrd personal skall ha arbetsgivarens respektive inhyrarens skriftliga tillstånd att använda en maskindriven lyftanordning. Oftast är det arbetsgivaren som utfärdar körtillståndet, men det kan också vara en beställare av arbetet som skall utföras, som utfärdar tillståndet.

 

Måste man ha Fallskyddsutrustning i en lift?

Svar: I Arbetsmiljöverkets författningssamling 2006:6 § 15 står att En personlig fallskyddsutrustning skall användas om det behövs för ett säkert tillträde till lyftanordningens olika delar eller om det finns risk för att lyftanordningen blir påkörd av annan anordning eller fordon.

Liftutbildningsrådet (LUR) har bett Arbetsmiljöverket förtydliga detta, och kommit fram till följande.

För det första skall alltid en riskbedömning genomföras innan fallskyddsutrustning används. Det finns nästan alltid risk för påkörning när man arbetar med liftar. Därför bör man tolka reglerna som att i bomliftar, skall man alltid använda fallskydd med lågt infästad kort lina, så att operatören inte kan falla över räcket.

I saxliftar är LUR:s bedömning att sele skall finnas med, men den individuella situationen måste avgöra om fallskydd skall användas eller inte. Om fallskydd används i saxliftar kan det vara bättre att hitta en annan förankringspunkt än i liften, beroende på riskbedömningen och arbetssituationen.

 

Får man arbeta ensam från korgen med mobila arbetsplattformar?

Svar: Det finns inte något uttryckligt förbud mot ensamarbete, utan en individuell bedömning måste göras. Däremot kan det konstateras att arbete från mobila arbetsplattformar kan innebära stora risker och att det därför ofta är olämpligt att vara ensam.

Vid en bedömning av arbetet bör du även ta hänsyn till maskinens konstruktion, till exempel om nödsänkning av maskinen kan utföras från plattformen/korgen eller om nödsänkning måste utföras från marken.

 

Får man använda liften som hiss, för att underlätta när man skall upp på t.ex. tak?

Svar: Vid användning av mobila arbetsplattformar är det förbjudet att lämna korgen då denna är upplyft. I de flesta fall framgår detta inte tydligt av bruksanvisningarna och är dåligt känt i branschen. Detta bidrar till att visa företag anger att arbetsplattform ska användas som förbindelseled vid arbete med t.ex. balkonger trots att det ej är tillåtet

 

Får privatpersoner använda liftar utan utbildning?

Svar: Privatpersoner och ideella organisationer får använda liftar utan att ha genomgått utbildning, de omfattas inte av Arbetsmiljölagens regelverk.

Enligt Konsumentverket är maskinägarens/uthyrarens ansvar inte helt tydlig i denna fråga.

I Konsumenttjänstlagen 4§ skall näringsidkaren ta tillvara konsumentens intressen och samråda med denne i den utsträckning som det är möjligt.

MA-systems tolkning är att den som lämnar över en maskin till någon, alltid förvissar sig om att den som skall använda maskinen har förstått hur den fungerar och vilka risker som finns.

 

Vilka regler gäller för inhyrd personal/entrepenörer?

Svar: För arbete som utförs hos inhyraren, har inhyraren/beställaren ett ansvar som i det närmaste motsvarar arbetsgivarens ansvar. Han ska vidta samma skyddsåtgärder som för egen personal. Detta ansvar gäller oberoende om uthyrningen av personalen sker under kortare eller längre uthyrningsperioder.

Länk till Arbetsmiljöverkets folder / Arbetsmiljöansvar Ansvar och befogenhet i arbetsmiljön