Pedagogik MA-system Utbildning
Hem > Utbildning > Pedagogik

Den pedagogiska grunden för våra utbildningsmaterial

Alla våra utbildningsmaterial ska ha ett och samma mål: att på enklaste sätt förmedla rätt kunskap på ett så levande sätt att eleven lätt kan använda sina nyvunna färdigheter i vardagen.

Vi vill att våra elever ska klara slutproven – men vi blickar alltid längre än så. Vi frågar oss vad som är viktigt att minnas – till exempel ett år efter utbildningen. På så sätt vill vi att våra utbildningar ska resultera i ett säkrare arbetssätt – med mindre skador, lägre servicekostnader och, viktigast av allt, färre personolyckor.

Textfokus på det viktiga

I böckerna ska texten presenteras två prioriteringsnivåer: Nivå 1 fokuserar på det viktigaste en truckförare behöver känna till; nivån 2 fördjupar ämnet för den som undrar över orsakssammanhang eller vill lära sig fler detaljer. Det gör det lätt att snabbt hitta det väsentliga i varje fråga, samtidigt som boken ändå kan fungera som uppslagsbok för den detaljintresserade.
(Alla textböcker har ännu inte hunnit uppdateras med prioriteringsnivåer i texten.)

Storytelling

Pedagogisk forskning visar att vi människor minns mer och får en djupare förståelse om vi får fakta invävda i en historia. Därför integrerar vi ”serieavsnitt” i böcker och e-kurser där det är möjligt. De berättade avsnitten blir tydliga påminnelser som kursdeltagaren tar med sig till vardagen i jobbet.

Kapitelsammanfattningar och övningsuppgifter

Till varje avsnitt i våra böcker hör både en översiktlig sammanfattning och en rad övningsuppgifter. Båda riktar in sig på vad vi vill att föraren ska ha med sig från utbildningen. Det gör det lättare för eleven att komma ihåg det viktigaste.

Modern grafisk form

Betydelsen av god grafisk form ska inte underskattas. Eleven ska känna sig viktig och att vi tycker det är viktigt att satsa på maskinutbildning. Det visar vi bland annat genom ett modernt form- och bildspråk i material som känns påkostade. Det här gäller både traditionella kursböcker och i våra e-läranden.

Anpassat för elever med läs- och skrivsvårigheter

Nivåuppdelningen av texterna med tydligt fokus på det viktiga, tillsammans med ett enkelt och rakt språk, gör det lättare för den med lässvårigheter. På samma sätt underlättar det stora bildmaterialet, som förklarar utan text. Alla övningsuppgifter är så kallade flervalsfrågor. Det betyder att en elev med skrivsvårigheter inte behöver formulera sina svar i skrift, utan får tydliga svarsalternativ att kryssa för. I våra e-läranden är vi noga med att all central text läses av speaker.

Vi tror på e-lärande!

Vem skulle uppfinna klassrumsundervisning idag om det inte redan fanns?

I till exempel en klass truckförarelever kan det finnas de som kört i flera år, samtidigt som andra aldrig suttit på en truck. En del elever kan vara tillfälligt lediga från universitetsstudier, medan andra i samma grupp kanske inte klarade av att gå ut grundskolan. Det kan dessutom finnas elever med olika modersmål.

Alla dessa förväntas lära sig lika mycket på lika lång tid. Går det över huvud taget? Åtminstone kräver det minst sagt skickliga lärare.

Ta hänsyn till olika inlärningsstilar

Klassrumsundervisning har dessutom problem med att människor faktiskt lär sig på olika sätt. Förenklat brukar man tala om tre olika inlärningsstilar:

>
  1. Visuell. Eleven lär genom att se och läsa. Ofta självständig, sitter länge med sin uppgift.
  2. Auditiv. Lär genom att lyssna. Inlevelse är viktig. Kräver egen takt. Inte lika uthållig som de ”visuella”.
  3. Taktil. Lär genom att röra vid och göra själv. Inlevelse viktig här också. Ofta rastlös, tycker inte om att sitta still mer än i korta pass.

Klassrumsundervisning i truckutbildning passar relativt bra för grupp 1 (åtminstone om det finns studiero). MEN de andra två kommer med största sannolikhet inte att få möjlighet att lära sig så som det passar dem. De motsvarar i stort sett alltid en absolut majoritet av eleverna.

Hur inlärningsstilarna passar till e-lärande och eTruck, återkommer vi till längre ner.

E-lärande idag

Idag växer e-lärandet i hela världen, både i volym och inom nya områden. E-lärande används för utbildning av läkare, piloter, militärer, säkerhetspersonal etc. Det är mycket vanligt att teorin inom körkortsutbildningar görs via e-lärande. I samtliga de här exemplen är kvalitetskraven minst lika höga som för truckutbildning.

Hur står sig e-lärande i jämförelser?

Det bedrivs mycket pedagogisk forskning runt om i världen för att mäta effektiviteten i olika utbildningssystem. Generellt kan sägas att man kommer fram till följande:

  • E-lärande innebär ekonomiska och miljömässiga vinster jämfört med klassrumsundervisning
  • E-lärande innebär att man lär sig mer än vid motsvarande klassrumsundervisning
  • E-lärande innebär att man behöver mindre tid för att ta till sig samma mängd information som vid klassrumsundervisning.

Varför är det så? De ekonomiska vinsterna är kanske lättast att förstå. Det går lika bra att utbilda en klass med 200 elever som en med två elever. Flexibiliteten innebär lägre kostnader. Behovet av lokaler försvinner delvis. Miljömässigt brukar man räkna med mindre resande som en vinst.

Men hur kommer det sig att man lär sig mer på kortare tid, i mätning efter mätning?

Här kommer vi tillbaka till inlärningsstilarna. Nyckeln är att eleverna arbetar i precis sin egen takt:

De ”visuella” kan sitta precis så länge som det passar, läsa själv utan andra som stör och blir ofta klara relativt fort.

De ”auditiva” behöver inte läsa, utan får texten uppläst. Finns det inslag av storytelling (som det gör i stor utsträckning i eTruck) passar det mycket bra för gruppens behov av att få engagera sig och leva sig in i situationer.

De ”taktila” arbetar också precis i sin egen takt - ofta korta pass med flera pauser. Behövs längre tid för att bli klar, är det heller inget problem.

Även här är både uppläst text och storytelling viktiga inslag för att uppnå bra resultat. (För den här gruppen kommer praktiken, att få köra själv, alltid att vara viktigast.)

Bra och dålig utbildning

Det finns bra och dåliga lärare. Resultatet av deras undervisning kommer att se olika ut. På samma sätt är det med e-lärande, det finns bra och dåliga e-utbildningar.

Generellt gäller att försöka undvika ”powerpointar på nätet” som sminkats upp till e-lärande. Man bör istället söka sig till e-utbildningar som är varierade, som erbjuder både text och uppläsning, som innehåller olika typer av övningar, och som (kanske viktigast av allt) gör eleven engagerad. Precis på samma sätt som en bra lärare gör.

Beställare, instruktörer och elever vinner på e-lärande

Med ett bra, genomarbetat e-lärande vinner alla i utbildningskedjan:

Beställaren får en bättre utbildning till lägre kostnad. Inte minst viktigt är att elevernas frånvaro från ordinarie verksamhet är kortare.

Instruktören följer elevernas utveckling under e-kursen och vet sedan när klassen samlas vilka eventuella svagheter som finns. Instruktören kan därför fokusera på det viktiga och det unika i sin roll – att till exempel förmedla en förståelse för hur viktig rätt attityd till risker är – snarare än att vara en enkel överförare av faktainformation.

Eleven får en utbildning som är anpassad efter det egna sättet att lära, och en mer engagerande kurs - som man dessutom kan göra i precis sin egen takt.