FAQ Truck Kran Lift Fallskydd Ansvar
Hem > Instruktör > FAQ > Fallskydd

Vanliga frågor om Fallskydd

Är man enligt lag tvungen att använda fallskydd?

Svar: Vid byggnads- och anläggningsarbete där det finns risk för fall från 2 meter eller mer ska man välja gemensamma skyddsåtgärder i första hand. Det kan vara ett arbete med risk för fall från höjd eller ett arbete på ett tak.

Gemensamma skyddsåtgärder kan vara att arbetet utförs med hjälp av ställningar, arbetsplattformar eller andra skydd som inte en arbetstagare själv har på sig. Ibland kallas de även kollektiva skydd.

Personlig fallskyddsutrustning får endast användas om det inte går att använda gemensamma skydd eller om arbetet är så kortvarigt att det inte är rimligt att montera och använda gemensamma skydd.

 

När får eller skall man använda personligt fallskydd?

Svar: Att använda sig av personlig fallskyddsutrustning är ALLTID ett sistahandsval vid arbete med fallrisk, förutom vid snöskottning. Användning av personlig fallskyddsutrustning innebär risker för att falla och att bli hängande, med risk för skador. Ett fall kan ge upphov till stora påfrestningar på kroppen och kräver en plan för hur en person som faller snabbt ska kunna räddas.

 

Får man utföra ensamarbete när man använder personligt fallskydd?

Svar: Eftersom en person som faller kan få cirkulationsrubbningar krävs undsättning inom cirka 15 minuter. Arbeten med personlig fallskyddsutrustning får aldrig göras som ensamarbete (Arbetsmiljöverkets folder "Skydda dig mot fallrisker" ADI698)

 

Kan man få en sk. Sanktionsavgift om jag inte följer reglerna?

Svar: Sanktionsavgifter för fall infördes den 1 januari 2015 för att förhindra att flera kommer till skada genom fall. Det innebär att utgångspunkten för din planering av arbeten med fallrisker från 2 meter eller mer utgår från samma regler som tidigare, paragraferna 57–60 och 87–92 i föreskriften om byggnads- och anläggningsarbete, AFS 1999:3.

 

Vad är ett fallskyddssystem?

Svar: Fallskyddsutrustningen ska bromsa och stoppa ett fall. Den består av en helsele, ett kopplingssystem med falldämpande funktion och en förankringsanordning. Det finns fyra olika kopplingssystem med falldämpande funktion att använda till helsele:

  • Falldämparlina
  • Säkerhetsblock med funktion som dämpar ett fall
  • Styrt glidlås på fast förankrad lina eller skena
  • Styrt glidlås på flexibel förankringslina

Du ska förankra den personliga skyddsutrustningen i en förankringsanordning som klarar belastningen vid ett fall

 

Måste man använda fallskydd i liftar?

Svar: Enligt AFS 2006:6 § 15 skall en personlig fallskyddsutrustning användas om det behövs för säkert tillträde till lyftanordningens olika delar eller om det finns risk för att lyftanordningen blir påkörd av annan anordning eller fordon.

AFS 2012:1 6.3 Vid arbete med en motorkedjesåg från en arbetsplattform ska den arbetande vara förankrad i arbetsplattformen med ett fallskydd

I EN 280:2013 Mobila arbetsplattformar – Dimensionering – Stabilitetskriterier – Konstruktion – Säkerhet – Provning

Förankringsanordning ska konstrueras så att de kan ta emot personskyddsutrustning och garantera att korrekt ansluten skyddsutrustning inte lossnar oavsiktligen. För enskilda personer ska varje förankring kunna stå emot en kraft på 3 kN utan att nå full styrka. Varje förankringspunkt ska markeras med ”Endast fasthållning” (med ord eller symboler) och antalet personer som samtidigt kan fästas vid den.

Detta betyder att ett traditionellt fallskyddsystem inte skall användas i Lift, utan ett fallförhindrande som gör att man inte kan hamna utanför arbetskorgen.

 

Måste man besikta fallskyddsutrustning?

Svar: Enligt lag är arbetsgivare skyldiga att utföra årliga besiktningar av sin fallskyddsutrustning. Den årliga besiktningen av fallskyddsutrustning skall enligt EN365:2004 och AFS2001:03 utföras av en kompetent person vilket innebär att personen är certifierad av tillverkaren till produkten.