FAQ Truck Kran Lift Fallskydd Ansvar
Hem > Instruktör > FAQ > Truck

Vanliga frågor om Truck

Hur skall jag fylla i körtillstånd för truck?

Svar: Vissa uppgifter är ju inga problem med, som t ex namn, personnummer, avdelning, trucktyp osv. Problemen gäller uppgifterna ”Inom område” och ”För transport av”.

Det är nästan omöjligt att veta om man kan svara rätt på frågan gällande dessa två – knappt att man kan få ett entydigt svar ens från AV heller.

Var så noga som möjligt genom att skriva ut t ex vilka adresser (olika områden) körtillståndet ska gälla för – ju mer precist man skriver desto bättre – sedan om det räcker kan vi inte veta – bästa är väl om man dessutom ställer frågan till AV för att förebygga – känner man sig bekväm med det – så kanske man, vid tillfälle, kan få dit en inspektör från AV som kan göra en bedömning.

Avsikten med körtillstånd ska väl knappast heller medföra att all dynamik försvinner på företaget – men som sagt, kan man precisera arbetsuppgift, typ av gods och lastbärare t ex kartonger på pall, lådor i rullcontainer, pappersrullar etc. - så är det inte fel. På vissa arbetsplatser kan det dock vara mycket svårt att precisera godsslag, t ex på stora godsterminaler där det förekommer ett rikt flöde av olika typer av gods.

Vad gäller giltighetstid rekommenderar vi ett år i taget. Risken är annars vid t ex byte av arbetsuppgift där truckkörning inte ingår hänger tillståndet ändå med, vilket det ju inte skall. Ingår inte truckkörning i arbetsuppgiften behövs heller inget tillstånd. Man får se upp lite också med ett eventuellt byte av ansvarig för utskrift av tillstånden. I sådana fall kan den nye ansvarige personen skriva under nya tillstånd som denne kan gå i god för, det är dock inget myndighetskrav.

 

Får den som har fyllt 16 år köra truck?

Svar: Generellt sett är svaret JA! Under förutsättning att kraven i Afs 2012:3 ”Minderårigas arbetsmiljö” är uppfyllda.

Detta kan i sig vara besvärligt då kraven är ganska hårda.

Vår rekommendation är att ingen under 18 år kör truck p g a de hårda kraven för minderårig och att truckkörning i många fall kan verka menligt på den minderåriges hälsa!

Se AFS’er 2012:3 ”Minderårigas arbetsmiljö” samt 2005:15 ”Vibrationer”

 

Måste man ha truckkort (utbildningsintyg) för att få köra truck?

Svar: Det finns inget formellt krav på truckkort, men man måste enligt Arbetsmiljöverkets regler ha ”dokumenterade teoretiska och praktiska kunskaper”. Se AFS 2006:5 § 18.

 

Räcker det med s k ”Truckkort” för att få köra truck på arbetsplatsen?

Svar: Nej! Jag måste också ha arbetsledningens skriftliga tillstånd att köra truck (AFS 2006:5 §19) Ett enkelt sätt att skriva ut ett s k ”Körtillstånd för truck” är att se vår hemsida www.masystemutbildning.se  under flikarna ”Material-Dokumentbank-Körtillstånd”. Där hittar ni sådant i PDF-format, färdigt att bara fylla i och printa ut! Man kan då välja att kryssa i om föraren gick utbildning enligt TLP 2 eller utbildning enligt den nyare TLP 10 (fr o m 2011-01-01)

 

Måste man ha någon form av körkort för att få köra truck?

Svar: Både Ja och Nej! I de flesta fall av körning inomhus krävs enligt lagen ingen form av körkortsbehörighet. Däremot vid de flesta fall av körning utomhus, och faktiskt vid vissa fall av körning inomhus där trafik av andra fordon kan förekomma t ex där lastbilar kan köra genom en byggnad för lastning/lossning, krävs som regel minst behörighet traktorkort alternativt ett AM-körkort (EU-mopedkort, nytt fr o m 2009-10-01).

Vår rekommendation är ändå den att all personal som kör truck på arbetsplatsen har någon form av körkortsbehörighet då detta främjar säkerheten och trafikförståelsen.

 

Får man göra personlyft med truck?

Svar: Ja! Se AFS 2006:7 ”Tillfälliga personlyft med kranar eller truckar”. Truck som används för personlyft skall genomgå en första besiktning för godkännande. Därefter finns inget ytterligare besiktningskrav såvida det inte sker någon förändring av truck eller korg, då skall ny besiktning göras! Glöm inte att personal som gör personlyft skall vara lämplig och utbildad för ändamålet och ha arbetsledningens tillstånd.

 

Vem ansvarar för att inhyrd personal har truckutbildning?

Svar: Inhyraren svarar för att den personal som arbetar hos honom, såväl egen som inhyrd via t ex bemanningsföretag, har utbildning. Arbetsgivaren har alltså samma ansvar som för den egna personalen. Om sen arbetsgivaren eller uthyraren har utbildat personalen spelar i sammanhanget ingen roll, bara att de är utbildade, och detta på ett korrekt sätt enligt AV:s krav.

Se Arbetsmiljölagen AML 3 Kapitlet 12§ andra stycket, samt AFS 2006:5  18,19 §§

 

Måste jag bära skyddsskor vid truckkörning?

Svar: Ja, skyddsskor med stålhätta är ett lagkrav.

Se AFS 2006:5 §14

 

Jag har ett norskt truckkort. Får jag köra i Sverige?

Svar: Ett truckkort (utbildningsintyg) från Norge, som avser den trucktyp som ska köras, bedöms vanligen som ett fullgott bevis för att truckföraren har tillräckliga kunskaper.

Sverige har inte några formella krav på certifierad säkerhetsupplärning för truckförare liknande det krav som finns i Norge. Vi ställer krav på att truckföraren har dokumenterade teoretiska och praktiska kunskaper och ett skriftligt tillstånd att köra truck som arbetsgivaren ska utfärda. Se AFS 2006:5 ”Användning av truckar”

 

Ska lärlingar anses som arbetstagare eller elever?

Svar: Praktikanter och lärlingar som i sin utbildning deltar i arbetet på en arbetsplats är enligt AML 1 Kap §3  att likställas med arbetstagare.

Se även AFS 2012:3 ”Minderårigas arbetsmiljö”

 

Måste utomstående chaufförer som kommer till min terminal och lastar ha skriftligt tillstånd från mig för att få köra truck här?

Svar: Nej! Föreskrifterna säger att chaufförerna skall ha dokumenterade teoretiska och praktiska kunskaper samt skriftligt tillstånd från sin arbetsgivare. Det skall dock vara klargjort vad som gäller på respektive lastning-/lossningsplats de kommer till. Rutiner skall finnas från den samordningsansvariges sida för att kontrollera att de som framför truckar har tillstånd från sina respektive arbetsgivare.

Vår rekommendation är ändå att det finns någon form av skriftlig dokumentation parterna emellan om vad som gäller. Allt som står på pränt är av godo, som man brukar säga. Det är heller absolut inget fel att också skriva ut tillstånd även av den som råder över arbetsstället, detta tillstånd kan vara generellt för samtliga chaufförer från respektive åkeri, under förutsättning att de uppfyller ovanstående krav. Det kan också skrivas ut på personnivå under samma premisser.

Se: AFS 2006:5 ”Användning av truckar” 18,19 §§

 

Vad är det för skillnad på TLP 10 och TLP 2?

Svar: Den 1 januari 2011 infördes nya riktlinjer för kunskaper och färdigheter för truckförare. Riktlinjerna, TLP 10, är en revidering av TLP 2 (Truckläroplan 2) även om de inte utgör en läroplan utan just riktlinjer.

TLP 10 ställer mycket större krav på kunskap och omdöme hos instruktören för att kunna anpassa nivån på utbildningen efter elevens behov och förmåga eftersom tidsåtgången för de olika utbildningskategorierna inte längre uttrycks i minimitider utan i rekommendationer med kunskaps- och färdighetsmål.

Indelningen av truckar har också ändrats något och vi har nu uppdelningarna A-, B-, C- och D-utbildning. I TLP 10 ingår samtliga motviktstruckar i kategori B, oavsett lyftförmåga (tidigare fanns för motviktstruckar en kapacitetsgräns på 10 ton, därefter fordrades en C-utbildning). Drag- och flaktruckar utgör nu en helt egen grupp: D.

Det är nu tydligare än tidigare att man får behörighet på just den truck som man gör uppkörningsprov på, samt att man kan anmäla sig direkt till en C-utbildning utan att först genomgå en B-utbildning.

 

Våra förare har utbildning enligt TLP 2. Gäller den utbildningen fortfarande?

Svar: Ja. De utbildningsbevis som har utfärdats är bevis på att truckföraren har genomgått utbildning med godkänt resultat. Utbildning som har genomförts enligt TLP 2 är fortfarande giltig. Men ny utbildning som genomförs från och med 1 januari 2011 ska följa de nya riktlinjerna TLP 10. Även repetitionsutbildning som bör ske minst vart 5:e år kommer att genomföras enligt de nya riktlinjerna.