FAQ Truck Kran Lift Fallskydd Ansvar
Hem > Instruktör > FAQ > Kran

Vanliga frågor om Kran

Hur skall jag fylla i körtillstånd för kran/travers?

Svar: Vissa uppgifter är ju inga problem med, som t ex namn, personnummer, avdelning, krantyp osv. Problemen kan vara uppgifterna ”Inom område” och ”För lyft av”.

Det är nästan omöjligt att veta om man kan svara rätt på frågan gällande dessa två – knappt att man kan få ett entydigt svar ens från AV heller.

När det gäller krananvändare kan det mycket väl vara så att man jobbar ständigt med samma kran eller alltid i samma hall, men arbetsområdet kan ibland vara på olika platser/hallar, därför kan det då vara svårt att precisera sig på denna punkt. Ett vanligt sätt att skriva är då ”På för arbetstagaren förekommande arbetsplatser” vilket man tycker skall täcka det mesta. Uttrycket är förmodligen inte prövat rättsligt ännu! Men var så noga som möjligt genom att skriva ut t ex vilka adresser (olika områden) körtillståndet ska gälla för – ju mer precist man skriver desto bättre – sedan om det räcker kan vi inte veta – bästa är väl om man dessutom ställer frågan till AV för att förebygga – känner man sig bekväm med det – så kanske man, vid tillfälle, kan få dit en inspektör från AV som kan göra en bedömning.

”För lyft av” kan i vissa avseenden vara enklare att precisera. Där inte så är möjlig har ett annat uttryck blivit vanligt, men det är ändå ganska vagt, nämligen ”För verksamheten alla förekommande lyft” eller liknande. Avsikten med körtillstånd ska väl knappast heller medföra att all dynamik försvinner på företaget – men som sagt, kan man precisera arbetsuppgift är det bara positivt, typ ”lyft av baskrar”, lyft av buntar med armeringsjärn, ”lossning och lastning av balkar på lastbil” så är det inte fel.

Vad gäller giltighetstid rekommenderar vi ett år i taget. Risken är annars vid t ex byte av arbetsuppgift där liftkörning inte ingår hänger tillståndet ändå med, vilket det ju inte skall. Ingår inte krananvändning i arbetsuppgiften behövs heller inget tillstånd. Man får se upp lite också med ett eventuellt byte av ansvarig för utskrift av tillstånden.

 

Vad är det för åldersgräns för utbildning i krankörning?

Svar: Man ska vara minst 16 år eller fylla under kalenderåret. Mer information finns i föreskrifter om minderåriga, AFS 2012:3 ”Minderårigas arbetsmiljö”

 

Jag har ett norskt krankort. Får jag köra i Sverige?

Svar: Ett krankort från Norge, som avser den krantyp som ska köras, bedöms vanligen som ett fullgott bevis för att kranföraren har tillräckliga kunskaper.

Sverige har inte några formella krav på certifierad säkerhetsupplärning för kranförare liknande det krav som finns i Norge. Arbetsmiljöverket ställer krav på att kranföraren har dokumenterade teoretiska och praktiska kunskaper och ett skriftligt tillstånd att köra kran som arbetsgivaren ska utfärda. Arbetsgivaren /kranägaren avgör om utbildningen är tillräcklig

 

Vem ansvarar för att inhyrd personal har kranutbildning?

Svar: Inhyraren, samma ansvar som för den egna personalen. Arbetsgivaren / kranägaren ska se till att den som använder kranen har utbildning om han ska använda kranen, vem som bekostar denna utbildning torde bero på hur avtalet vid inhyrningen ser ut

 

Finns det särskilda bestämmelser om kranar?

Svar: AFS 2006:6 Användning av lyftanordningar och lyftredskap, AFS 2006:7 tillfälliga personlyft med kranar eller truckar, AFS 2003:06 Besiktning av lyftanordningar och vissa andra tekniska anordningar.

 

Får man göra personlyft med kran?

Svar. Ja, om kraven i AFS 2006:7 uppfylles. Enligt AFS 2006:7 skall kran och korg vara godkända för ändamålet. Kommentarer till 4§ Det är viktigt att arbetsgivaren bedömer om det är bättre och säkrare att utföra ett personlyft med en kran eller truck och arbetskorg än med arbetsutrustning som är konstruerad för personlyft, eller att använda en ställning.

 

Måste jag använda sele/fallskydd när jag arbetar i en korg som hänger i kranen?

Svar: Ja, AFS 2006:7 Tillfälliga personlyft med kranar eller truckar, 12§ vid tillfälliga personlyft med en kran med tillhörande arbetskorg skall personlig skyddsutrustning mot fall användas.

 

Måste operatörerna som använder en pelarsvängkran som lyfter 250kg ha utbildning?

Svar: Ja, enligt AFS 2006:6 är det en kran oavsett lyftkapacitet. Arbetsmiljöverket ställer krav att den som kör kranen skall ha dokumenterad teoretiskt och praktiskt utbildning och arbetsgivarens skriftliga tillstånd.

 

Får vi använda traversen som arbetsplattform tex när vi ska byta lysrör i taket?

Svar: Svår fråga, klämrisk finns ofta och traversen får inte användas till annat än vad den är konstruerad för, men är den gjord för ändmålet är det OK. Ja, om alla skyddsanordningar är gjorda, riskbedömning, skyddsräcken, ev fallskydd. En del traverser har på trallan räcken som går att fälla upp som en arbetsplattform. Användning av arbetsutrustning AFS 2006:4 3§ +B2.1+B2.3 Värt att notera är att bästa metod för säkert arbete ska användas

 

Behöver jag utbildning för att köra traversen när vi skall använda den som arbetsplattform?

Svar: Ja, enligt arbetsmiljölagen skall arbetsgivaren alltid utbilda sin personal. Arbetsmiljölagen kap. 3 § 3 ”Arbetsgivaren skall förvissa sig om att arbetstagaren har den utbildning som behövs och vet vad han har att iaktta för att undgå riskerna i arbetet” Traversen är ingen arbetsplattform.

 

Finns det krav på utbildning för koppling av kätting / stroppar för tunga lyft?

Svar: Ja, enligt AFS 2006:6, 29§ en arbetsgivare som låter en arbetstagare eller inhyrd arbetskraft använda lyftanordningar eller lyftredskap ska ha dokumentation över deras praktiska och teoretiska kunskaper för en säker användning av utrustningen.

Arbetstagare och inhyrd personal skall ha arbetsgivarens respektive inhyrarens skriftliga tillstånd att använda en maskindriven lyftanordning. Tillståndet skall upplysa om vilka typer av lyftanordningar, lyftredskap och arbetsuppgifter som omfattas.